MNB engedély


A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-1-938/2010. számú határozata a FINANCIAL EXPERT Kft számára pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában


A FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 16 mfsz. 1., továbbiakban: Kérelmező) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom.

Engedélyezem a Kérelmező számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. S (1) bekezdés h) pontjában rneghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység többes ügynökként történő végzését.

A Kérelmező jelen eljárás során a Hpt. 131E. S (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését maradéktalanul igazolta.

A Felügyelet nyilvántartásba veszi a közvetítő nevét, székhelyét, a tevékenység végzésének helyét, vezető állású személyének nevét.

A Kérelmezőnek a többes ügynöki tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel a tevékenység folytatása során folyamatosan rendelkeznie kell.

Felhívom a Kérelmező figyelmét, hogy a Hpt. 139/A S (1)-(3) bekezdése alapján a többes ügynök köteles felügyeleti díj cimén évi ötvenezer forintot évente egy összegben, a Felügyelet 10032000-00283834-00000000 számú számlájára megfizetni.

A Kérelmező a felügyeleti dij fizetésére engedélyének birtokában folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor az engedélyét a Felügyelet a Hpt. 30/B. S-ára tekintettel visszavonja.

A független közvetitő - többes ügynök - működésének megkezdésétől folyamatosan köteles megfelelni a tevékenység végzésének feltételéül meghatározott, a Hpt. 13/E. S (1) bekezdésében, a Hpt. 219/3 S (1 ) bekezdésében, valamint a 2191D. S-ában foglalt előírásnak.

A határozatot a Hpt. már hivatkozott jogszabályhelyei, valamint a Hpt. 6/C_ S (3) bekezdése, 181C. S-a alapján, a Pénzügyi Szervezetek Altami Felügyeletéről szóló 2007 évi CX)OW. törvény 4. S (1) bekezdésének c) pontjában

biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indoklását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. S-ának (4) bekezdése alapján mellőztem. Budapest, 2010. szeptember 29.

Dr. Csere Bálint s.k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója